Café-avond

16 april 2019

Hulpmiddelen en innovatieve technologie

ergotherapeuten


16 April verzorgden de ergotherapeuten een markt rond het thema “Hulpmiddelen en innovatieve technologie”. Zie voor de inleiding ook onze Video-opnamen.